คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) VS คลังสินค้าปลอดอากร (Free Zone Warehouse) แตกต่างกันอย่างไร?

คลังสินค้าทัณฑ์บน หมายถึง พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เพื่อใช้ในการเก็บสินค้านำเข้า หรือแสดงและขายของที่เก็บ หรือผลิต ผสม ประกอบ บรรจุโดยไม่ต้องชำระภาษีอาการทั้งขาเข้าและขาออก โดยจะชำระภาษีอากรก็ต่อเมื่อมีการนำสินค้าออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน โดยสินค้าที่ทำการเข้ามาจัดเก็บจะต้องได้รับใบอนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก่อนเท่านั้น

คลังสินค้าเขตปลอดอากร หมายถึง เขตพื้นที่ที่กำหนดไว้สำหรับการประกอบอุสาหกรรมพาณิชย์กรรม หรือกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ โดยของที่นำเข้าไปในเขตดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางอากรตามที่กฏหมายบัญญัติ

โดยสินค้าที่ทำการเข้ามาจัดเก็บจะต้องได้รับใบอนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนหากสินค้านั้นนำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักรไทย

คลังสินค้าเขตปลอดอากรมีความแตกต่างจากคลังสินค้าทัณฑ์บน ดังนี้

1. การจัดตั้งเขตปลอดอากรจะเป็นโครงการพัฒนาที่ดินขนาดใหญ่ให้เป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรม หรือการพาณิชยกรรมเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม โดยผู้ขอจัดตั้งเขตปลอดอากรต้องจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม และสามารถอำนวยความสะดวกกับผู้ที่จะเข้ามาประกอบการในเขตปลอดอากร ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงมีลักษณะอย่างเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมแต่มีข้อแตกต่างที่การขอจัดตั้งและการบริหารจัดการภายในนิคมอุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและอยู่ในการกำกับควบคุมของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำหรับเขตประกอบการอุตสาหกรรม หรือการพาณิชยกรรมบางแห่งที่ตั้งก่อน อาจขออนุมัติจัดตั้งเป็นเขตปลอดอากรภายหลังเพื่อเพิ่มมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ โดยกำหนดให้เป็นเขตสิทธิพิเศษทางภาษีอากรต่อไป

2. การขอจัดตั้งเขตปลอดอากร
แบ่งออกได้เป็น 2 ขั้นตอน
2.1 ขั้นตอนแรกผู้ขอจัดตั้งเขตปลอดอากรต้องยื่นขออนุมัติจัดตั้งเขตปลอดอากรต่อส่วนหลักเกณฑ์สิทธิประโยชน์ สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร กรมศุลกากร
2.2 ภายหลังได้รับอนุมัติเป็นเขตปลอดอากรแล้ว ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการในเขตปลอดอากรจะต้องยื่นคำขอเป็นผู้ประกอบการในเขตปลอดอากรต่อกรมศุลกากรเช่นเดียวกัน
ดังนั้นผู้ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีอากรของเขตปลอดอากรจึงมิใช่ผู้ขอจัดตั้งเขตปลอดอากรแต่เป็นผู้ประกอบการในเขตปลอดอากรที่ได้รับอนุมัติจากกรมศุลกากร แต่อาจรวมถึงผู้ขอจัดตั้งเขตปลอดอากรเอง หากได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ประกอบการในเขตปลอดอากรด้วย

3.เขตปลอดอากร ต้องอยู่ในบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย จึงมีฐานะเป็นชุมชนอุตสาหกรรม หรือเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ นอกจากนี้ยังต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดินพ.ศ. ๒๕๔๓ ด้วย การดำเนินการก่อสร้างชุมชนอุตสาหกรรม หรือเขตประกอบการอุตสาหกรรมมีค่า ใช้จ่ายสูงจึงต้องเป็นโครงการขนาดใหญ่เพื่อให้สามารถลดต้นทุนต่อหน่วยให้ต่ำลง
ดังนั้นการตัดสินใจเลือกเขตสิทธิพิเศษทางภาษีอากร จึงต้องพิจารณาความเหมาะสม และสอดคล้องกับลักษณะการประกอบการของตน เพื่อให้สามารถลดต้นทุนด้านภาษีอากรในการผลิตสินค้าหรือการให้บริการเป็นสำคัญ หรือปรึกษา Whale Logistics Group เราพร้อมให้คำปรึกษาเรื่องโลจิสติกส์แบบครบวงจร

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *