Inviting you to get to know “Logistics Business”, there’s more than just transportation.

ธุรกิจโลจิสติกส์ไม่ใช่เพียงบริษัทรับขนส่งเท่านั้น แต่ธุรกิจโลจิสติกส์ยังมีบริการจัดการคลังสินค้า บรรจุหีบห่อ กระจายสินค้า หรือทรัพยากร ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง เช่น

1.Supplier Management
การบริหารจัดการผู้ผลิตวัตถุดิบให้เรา (Supplier) เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการในเวลาที่เหมาะสม

2.Warehouse Management
การบริการจุดพักสินค้า การจัดการคลังสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการวางผังสินค้า หรือสถานที่ ที่จะตั้งคลังสินค้า

3.Inventory Control Systems
ระบบในการบริหารสินค้าคงคลัง เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนหรือกระจายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.Packing
บริการรับจัดการบรรจุสินค้า

5.Order Management
การจัดการการรับหรือส่งสินค้า และการบริการลูกค้า

6.Distribution Center
การกำหนดแหล่งที่ตั้งในการกระจายสินค้า เพื่อให้เกิดการกระจายสินค้าได้อย่างทั่วถึง

7.Customers Broker
ตัวแทนออกของให้กับผู้ส่งและผู้รับสินค้า

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *