กิจกรรม MOU ระหว่างภาคธุรกิจและภาคสถาบันการศึกษา

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 บริษัท ปลาวาฬ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมลงนาม MOU กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยมี คุณฐานิต นรเศรษฐ์พิศาล กรรมการบริษัท และ คุณธีรจิตร สอนแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปลาวาฬ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ลงนาม ฝั่งภาคธุรกิจ และ ภาคสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ลงนามโดย ดร.จุมพฏ บริราช คณะบดีวิทยาการจัดการ และอาจารย์รักสกุล ชีวะโกเศรษฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
.
เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนานิสิต นักศึกษา พร้อมสนับสนุนสถาบันศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของความร่วมมือดังนี้
.
1. เพื่อประสานความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมในด้านการจัดการโลจิสติกส์
2. เพื่อการส่งเสริมนิสิต นักศึกษา ได้เข้าร่วมฝึกงาน กับทางบริษัท ฯ พร้อมทั้งได้นำความรู้ที่เรียนจากห้องเรียน มาใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ในระหว่างการฝึกปฏิบัติงานจริง
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมงานพัฒนาบุคลากรภายในประเทศให้มีประสิทธิภาพ สนองความตั้งใจของนโยบายบริษัท ฯ ในการสนันสนุน ตอบแทนสังคม เคียงคู่ต่อชุมชนอย่างมั่นคงและยังยืนจนเป็นที่ประจักษ์
ทั้งนี้การลงนามดังกล่าว จัดขึ้น ณ. คณะภาควิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *