Whale Logistics Group wins the award for good deeds in giving back to the country.

ปลาวาฬ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) ในเครือ Whale Logistics Group รับโล่และประกาศเกียรติคุณรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน สาขาบริหารและพัฒนาธุรกิจ ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการให้ความสำคัญกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม

นายธีรจิตร สอนแจ้ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปลาวาฬ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ Whale Logistics Group ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร ให้สัมภาษณ์พิเศษกับ Answer News Industrial Magazine ว่า ล่าสุดบริษัทได้รับโล่และประกาศเกียรติคุณรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน สาขาบริหารและพัฒนาธุรกิจ จากพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี/เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส ประธานในพิธีมอบรางวัล โดยเป็นปีแรกที่บริษัทเข้าร่วมประกวดและได้รับพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณดังกล่าว

สำหรับรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน และรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2564 จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย มีวัตถุประสงค์สร้างกำลังใจให้บุคคลและหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบของคุณความดี มีวินัย มีความสามารถในการแข่งขัน และเป็นแบบอย่างที่ดีของบุคคลทั่วไปในการร่วมกันยกระดับสังคมไทยให้มีความน่าอยู่ มีความมั่นคง มั่งคั่ง สืบไป ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร

นายธีรจิตรกล่าวต่อว่า การเข้าร่วมประกวดรางวัลดังกล่าว มีวัตถุประสงค์มาจากนโยบายของบริษัทนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในการมุ่งมั่นเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลและมีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพภายใต้มาตรฐานสากล ซึ่งบริษัทดำเนินการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตอบโจทย์การให้บริการที่มีประสิทธิภาพและครบวงจร สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

ขณะเดียวกัน บริษัทยังได้ให้ความสำคัญในการดูแลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ชุมชน โดยได้มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดกิจกรรมเป็นประจำในทุกๆ ปี อาทิ การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน ทั้งการมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ การแจกข้าวสารให้กับคนในชุมชน และการส่งมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ เป็นต้น

“ด้วยการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ที่ปฏิบัติอยู่ เราอยากทราบว่าสิ่งที่ได้ยึดมั่นมาถูกต้องและไปในทิศทางเดียวกันกับผู้ประกอบการทั่วประเทศ จึงได้มีตั้งทีมงานเพื่อดำเนินการตรวจสอบภายใน (Internal Auditing) ก่อนที่จะเข้าร่วมประกวดรางวัลกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งการได้รับรางวัลต่างๆ ล้วนแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการมุ่งมั่นตั้งใจได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ การได้รับรางวัลยังเป็นสิ่งสำคัญที่สร้างความภาคภูมิใจและแรงบันดาลใจในการทำความดีเพื่อสังคมให้กับบุคลากรของเรา ตลอดจน ก่อให้เกิดความรักสามัคคีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงาน ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน อีกทั้ง ยังได้รับความชื่นชมสร้างความเชื่อมั่นให้กับพาร์ทเนอร์และลูกค้าที่ทำธุรกิจร่วมกับเราด้วย”  นายธีรจิตรกล่าว

ส่วนการเข้าร่วมรับการประเมินและการประกวดรางวัลต่างๆ บริษัทได้เล็งเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความท้าทายทั้งต่อบริษัทและทีมงานที่ร่วมกันดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา ให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานรางวัลนั้นๆ  ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวเป็นเกณฑ์ที่ได้รับการวิเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิ จึงทำให้มีความน่าเชื่อถือเป็นมาตรฐานเดียวกัน  บริษัทจะศึกษาและเข้าร่วมประกวดอย่างต่อเนื่องในรางวัลหรือมาตรฐานที่ตรงกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่

สำหรับวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจโลจิสติกส์  นายธีรจิตรกล่าวว่า ได้กำหนดแผนธุรกิจของ Whale Logistics Group ทั้งระยะสั้น และระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของทางรัฐบาลไทย และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงการทำธุรกิจของโลกหลังจากยุคหลังโควิด  ปัจจัยที่ทำให้ Whale Logistics Group เติบโตอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะเผชิญวิกฤติ COVID-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบัน   คือการให้บริการโลจิสติกส์ที่ครบวงจร ตั้งแต่การให้บริการคลังสินค้าที่มีมากกว่า 200,000 ตารางเมตรในปัจจุบัน ทั้งในรูปแบบเขตปลอดอากร (Free zone) และพื้นที่ทั่วไป (General Zone)  ครอบคลุมตั้งแต่ลูกค้า B2B จนถึง B2C ทั้งในและต่างประเทศ และด้วยระบบ Warehouse Management System (WMS) ที่ทาง Whale Logistics Group ได้พัฒนาขึ้นมาเอง สามารถตอบโจทย์กับลูกค้าในทุกกลุ่มอุตสากรรม และช่วยอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการคลังสินค้า และความแม่นยำของสินค้าคงคลังของลูกค้าในปัจจุบัน  ปัจจัยเสริมอีกด้านหนึ่งของ Whale Logistics Group คือการให้บริการรถขนส่งหลากหลายประเภทตั้งแต่ Door to Door Services จนถึง Cross Border Delivery ด้วยจำนวนรถที่มีมากกว่า 200 คันในปัจจุบัน  รวมถึงการสร้าง Technology Platform ในการบริหารกองรถและทีมงานคนขับรถ ในด้านคุณภาพและความปลอดภัยที่ใช้ภายในองค์กร  และส่วนสุดท้ายคือการที่  Whale Logistics Group เป็นผู้ให้บริการตัวแทนนำเข้าและส่งออกสินค้าทุกประเภทให้กับลูกค้า ตั้งแต่ลูกค้าในรูปแบบองค์กร SME และผู้ขายสินค้าผ่านช่องทาง E-commerce และ Online ในปัจจุบัน

นายธีรจิตรกล่าวต่อถึงแผนการดำเนินธุรกิจในปีนี้ว่า Whale Logistics Group อยู่ระหว่างการก่อสร้างลานวางตู้คอนเทนเนอร์  ลานจอดรถ Import – Export  และคลังสินค้าขนาดใหญ่  ทั้งหมดนี้อยู่บนพื้นที่กว่า 50 ไร่ ล่าสุดมีความคืบหน้าแล้วกว่า10% และคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายน 2564  โดยจะมีรูปแบบการบริหารจัดการเขตปลอดอากรตามมาตรฐานสากล และสามารถรองรับสินค้าได้หลากหลายประเภท  นอกจากนี้ ยังมีคลังสินค้าขนาดใหญ่ที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีกหนึ่งแห่ง มีความคืบหน้าแล้วประมาณ 20% คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2564  ซึ่งจะทำให้ Whale Logistics Group มีพื้นที่คลังสินค้ารวมทั้งสิ้นกว่า 300,000 ตารางเมตร

 โดยทั้งสองโครงการฯ ดังกล่าวข้างต้น มีจุดเด่นในเรื่องของทำเลที่ตั้งใกล้กับท่าเรือแหลมฉบัง  นอกจากนี้ บริษัทยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในการอำนวยความสะดวกและประสานงานกับสายการเดินเรือให้ลูกค้าอีกด้วย ซึ่งจะสามารถตอบโจทย์ลูกค้าที่มีการนำเข้าและส่งออกสินค้าให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

ด้านแนวโน้มในการดำเนินธุรกิจในครึ่งปีหลัง Whale Logistics Group ยังคงเดินหน้าขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันภาพรวมกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วยปัจจัยหนุนจากภาคการผลิต การค้า การลงทุนของภาครัฐและเอกชน ตลอดจนปริมาณผลผลิตสินค้าทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้น ทำให้ความต้องการกระจายสินค้าเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ การเดินหน้าขยายการลงทุนจึงเป็นสิ่งที่มีความท้าทายสำหรับคณะผู้บริหารเป็นอย่างมาก ในการวิเคราะห์ กำหนดกลยุทธ์ และวางแผนการดำเนินธุรกิจให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุด ควบคู่กับการเพิ่มปริมาณการให้บริการลูกค้า และการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดให้มากขึ้น

นายธีรจิตรกล่าวต่อถึงหลักในการทำงานและบริหารงานว่า ตนมีความทุ่มเทในการทำงานอย่างเต็มที่ โดยใช้กระบวนการหรือวิธีการต่างๆ ที่ตนได้คิดและทดลองปฏิบัติจนเกิดผลสำเร็จ แล้วจึงนำไปถ่ายทอดให้กับทีมงานนำไปปฏิบัติตาม เพื่อให้บริษัทเกิดการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้ง ส่งมอบความจริงใจให้กับลูกค้าและพันธมิตรทางการค้าที่จะร่วมเติบโตและได้ประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่าย (All Win) ตามคำขวัญของ องค์กรที่ว่า  “Stay with Whale”

“ทุกความสำเร็จที่เกิดขึ้นล้วนเป็นความภูมิใจของเราที่ได้ตั้งใจร่วมกันทำอย่างสุดความสามารถ การระดมความคิดเห็น  การเสนอมุมมองต่างๆ  ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ  มีการวางแผนงานที่ดี  ร่วมกันแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาด เพื่อดูแลสินค้าของลูกค้าให้ดีที่สุด ไม่ให้เกิดผลกระทบหรือเกิดความเสียหายต่อสินค้า ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้เราได้รับความเชื่อใจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี” นายธีรจิตรกล่าว

ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงานตามวิสัยทัศน์ของบริษัท  “Whale Logitics Group คือ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจรระดับโลก” ด้วยจำนวนบุคลากรในปัจจุบันที่มีจำนวนมากทั้งภายในและการจัดจ้างคนภายนอก จึงทำให้บริษัทจะต้องสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน

บริษัทได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างมาก มีการจัดอบรมและสัมมนากับวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอก  รวมทั้งมีการเชิญวิทยากรมาสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากร  ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารและทีมงาน  จึงทำให้บริษัทเกิดการพัฒนา มีการปรับปรุงและแก้ไขในเรื่องที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาในอนาคต  ซึ่งเมื่อพนักงานเกิดความรู้และมีความเข้าใจที่ตรงกัน ก็จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่

นอกจากนี้ Whale Logistics Group ยังมีมาตรฐานสากลที่ใช้เป็นหลักปฏิบัติงานและควบคุมคุณภาพ ในทุกกระบวนการทำงาน อาทิ มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ หรือ ISO 9001 , ได้ผ่านการรับรอง GMP (Good Manufacturing Practice) เป็นต้น  ซึ่งบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนามาตรฐานและยื่นเสนอขอรับการรับรองต่างๆ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายธีรจิตรกล่าวปิดท้ายว่า ขอขอบคุณ Answer News Industrial Magazine ที่ให้เกียรติ Whale Logistics Group ได้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว รวมทั้งผลงานการันตีคุณภาพต่างๆ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมได้รู้จัก Whale Logistics Group มากยิ่งขึ้น  ตลอดจนขอขอบพระคุณพันธมิตรทางธุรกิจทุกรายที่เป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตและร่วมก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยกัน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *