บริการบริหารจัดการคลังสินค้า

รับจัดเก็บ วางแผนควบคุมคุณภาพของการเก็บ ลดการสูญเสียจากการดำเนินงาน

เพื่อลดต้นทุน และใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 Whale Logistics Group ให้บริการจัดการคลังสินค้า งานรับสินค้า, การตรวจพิสูจน์ทราบ, การตรวจแยกประเภท, งานจัดเก็บสินค้า, งานดูแลรักษาสินค้า, งานจัดส่งสินค้า,การนำออกจากที่เก็บ และการจัดส่งของกิจการ ช่วยให้เกิดความพร้อมที่จะเผชิญกับภาวะการเปลี่ยนแปลงของตลาด โดยให้บริการจัดการคลังสินค้า ดังนี้                                        

• ให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาในการจัดการพื้นที่ และการจัดเก็บสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ลดต้นทุนการขนส่งสินค้า   
• มีการพัฒนาโปรแกรมในการจัดการคลังสินค้าอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ของการจัดการคลังสินค้า

• ลดระยะทางในการปฏิบัติการในการเคลื่อนย้ายให้มากที่สุด
• การใช้พื้นที่และปริมาตรในการจัดเก็บ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
• สร้างความมั่นใจว่าแรงงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ สาธารณูปโภคต่างๆ มีเพียงพอและสอดคล้อง                กับระดับของธุรกิจที่ได้วางแผนไว้
• สร้างความพึงพอใจในการทำงานในแต่ละวันแก่ผู้เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้ายสินค้า ทั้งการรับเข้าและ            การจ่ายออก โดยใช้ปริมาณจากการจัดซื้อ และความต้องการในการ จัดส่งให้แก่ลูกค้าเป็นเกณฑ์
• สามารถวางแผนได้อย่างต่อเนื่อง ควบคุม และรักษาระดับการใช้ทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้เกิดการบริการ        ภายใต้ต้นทุนที่เกิดประสิทธิภาพคุ้มค่าในการลงทุนตามขนาดธุรกิจที่กำหนด

ประโยชน์ของการจัดการคลังสินค้า

• ช่วยประหยัดค่าขนส่ง
• ช่วยประหยัดต้นทุนการผลิต
• ช่วยให้ได้รับผลประโยชน์จากส่วนลดเพื่อซื้อสินค้นจำนวนมาก
• ช่วยป้องกันสินค้าขาดแคลน
• ช่วยสนับสนุนนโยบายการให้บริการลูกค้าของกิจการ
• ช่วยให้เกิดความพร้อมที่จะเผชิญกับภาวะการเปลี่ยนแปลงของตลาด

กิจกรรมหลักของการคลังสินค้า

• งานรับสินค้า
• การตรวจพิสูจน์ทราบ
• การตรวจแยกประเภท
• งานจัดเก็บสินค้า
• งานดูแลรักษาสินค้า
• งานจัดส่งสินค้า
• การนำออกจากที่เก็บ
• การจัดส่ง

บริการของเรา

  • บริการให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของการจัดเก็บคลังสินค้าได้อย่างถูกต้อง เพื่อช่วยในการลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ
  • บริการการจัดเก็บสินค้า และสรรหาอุปกรณ์ในการจัดการคลังสินค้า
  • พัฒนาโปรแกรมสำหรับช่วยจัดการพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ